06/03/2018: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018 των μελών του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων»

Σωματείο αναγνωρισμένο με την υπ’ αριθμ. 433/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
Αριθμός εγγραφής στο Δημόσιο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών: 31818

6 Μαρτίου 2018
Αρ. Πρωτοκόλλου: 2/6.3.2018
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέλη αυτού, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 17η & 18η Μαρτίου 2018, ημέρες Σάββατο και Κυριακή και ώρα 10:00’ (ο χώρος θα ανακοινωθεί έγκαιρα με νεότερη ανακοίνωση – σε κάθε περίπτωση εντός Αθηνών) προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018
Έναρξη εργασιών: 10.00 π.μ.

 • Εγγραφές / παρουσίες
 • Απολογισμός Πρώτου Τριμήνου
 • Αποδοχή Νέων Μελών
 • Συναπόφαση ορισμών και πολιτικής του Σωματείου
 • Ομάδες Εργασίας – Οργάνωση και Καταληκτικές Ημερομηνίες
 • Ομάδες Εργασίας – Δημιουργία προσχεδίου εργασίας

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018
Έναρξη εργασιών: 10.00 π.μ.

 • Ομάδες Εργασίας – Εργασία πάνω στο προσχέδιο
 • Αιτήσεις Erasmus+ για τους σκοπούς του Σωματείου
 • Άλλα θέματα που θα προταθούν από τα μέλη
 • 15.00 Συνέχεια εργασιών σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης πριν από το γεύμα
 • 15:30 Λήξη Γενικής Συνέλευσης και Αποχώρηση Μελών
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη απαρτίας , η 2ηΕπαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.
Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος
Φιλάρετος Βούρκος

Ο Γενικός Γραμματέας
Γρηγόρης Κυριακού