8/12/2015

Ξεικνάει σήμερα ο δεύτερος κύκλος της ηλεκτρονικής διαβούλευσης για την ολοκλήρωση του καταστατικού που δημιουργήθηκε από τις ομάδες εργασίας αυτών που συμμετείχαν στην πρώτη καταστατική συνέλευση του Σωματείου.

Σκοπός του δέυτερου κύκλου της ηλεκτρονικής διαβούλευσης είναι η συμμετοχή των συναδεύλφων που δεν μπορούσαν να έχουν φυσική παρουσία στην Συνελευση.