Ο Σύμβουλος Νέων

Youth Worker

Ορισμός:

Ο Σύμβουλος Νέων (Youth Worker) είναι το άτομο το οποίο εργάζεται με και για τους νέους προκειμένου να υποστηρίξει την προσωπική, κοινωνική και εκπαιδευτική τους ανάπτυξη και τους ενεργοποιεί ώστε να αποκτήσουν φωνή, επιρροή και θέση στην κοινωνία μεταβαίνοντας από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή και στην “ανεξαρτησία”.

Περιγραφή Επαγγέλματος:

Ο Σύμβουλος νέων σχεδιάζει, υλοποιεί και  αξιολογεί εκπαιδευτικά και άλλα προγράμματα, τα οποία:

α) Σκοπό έχουν να υποστηρίξουν και να εμπλουτίσουν την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των νέων μέσα από την εθελοντική τους συμμετοχή και συνεισφορά,

β) είναι συμπληρωματικά στην τυπική, ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων,

γ) υλοποιούνται – κατά κύριο λόγο – από εθελοντικές οργανώσεις συμβουλευτικής για νέους (youth work).

Παράλληλα, ολοένα και περισσότερο, ο Σύμβουλος Νέων συνδράμει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση πολιτικών για τη νεολαία, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ η γενικότερη συνεισφορά του στη ζωή των νέων, ενισχύει τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

Συνθήκες Εργασίας:

Για την αποτελεσματική υλοποίηση εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων, ο Σύμβουλος Νέων θα πρέπει να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον, το οποίο:

α) Εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωσή του,

β) “αγκαλιάζει” τους νέους, είτε ως άμεση είτε ως έμμεση ομάδα ενδιαφέροντος,

γ) είναι εξωστρεφές, αναζητεί και ενσωματώνει καλές πρακτικές,

δ) εμπλουτίζεται από την τοπική κοινωνία, είτε μέσω της αναγνώρισης του έργου είτε με συνεισφορά

ε) είναι ανεξάρτητο από πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:

 • Υποστήριξη και ενδυνάμωση των νέων,
 • υποβολή προτάσεων πολιτικών για τους νέους σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, αντίληψη διεθνών παραδειγμάτων (ανταλλαγή καλών πρακτικών),
 • μακροχρόνια και συνεχής αλληλεπίδραση με τους νέους,
 • εμπνευστής, διαμορφωτής προσωπικότητας, εφαρμόζει μεθόδους μη τυπικής μάθησης, υλοποιεί τις πολιτικές για τη νεολαία, είναι ενεργός στην κοινωνία και να ενεργοποιεί τους νέους,
 • εργάζεται με και για τους νέους,
 • ολιστική δράση: εμπλοκή σε διάφορους τομείς της νεολαίας, έχοντας όχι μόνο εκπαιδευτικό τομέα αλλά και διαχειριστικό/συντονιστικό ρόλο.

Σπουδές:

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν σπουδές για τον Σύμβουλο Νέων. Οι  Σύμβουλοι Νέων μπορεί να είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κυρίως στον τομέα των κοινωνικών, ανθρωπιστικών, παιδαγωγικών επιστημών) ή/ και να έχουν καταρτιστεί μέσω εξειδικευμένων στο τομέα της νεολαίας σεμιναρίων και σχεδίων κατάρτισης στην Ελλάδα.

Είναι επιτακτική η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα πιο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο για το επάγγελμα του Συμβούλου Νέων ώστε οι Σύμβουλοι Νέων στο μέλλον να αποκτήσουν επιστημονικό υπόβαθρο γεγονός που αδιαμφισβήτητα  θα συμβάλει στην βελτίωση της εργασίας τους με τους νέους/ες.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Στην Ελλάδα το επάγγελμα δεν είναι αναγνωρισμένο και οι Σύμβουλοι Νέων εργάζονται σε ιδιωτικές και δημόσιες δομές νεότητας, χωρίς συγκεκριμένο πλαίσιο εργασιακών δικαιωμάτων.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:

Ένας Σύμβουλος Νέων εργάζεται:

 • Σε δομές Νεότητας του δημοσίου τομέα (Κέντρα Νέων, Κέντρα Πληροφόρησης Νέων, Υποστηρικτικές δομές για Σχολεία-Ιδρύματα, Εθνικές Αρχές, Τομείς χάραξης στρατηγικής για την νεολαία, Υπουργεία Κοινωνικούς φορείς κ.α.)
 • Σε δομές Νεότητας του ιδιωτικού τομέα (Οργανώσεις Νεολαίας, Μ.Κ.Ο, Συλλόγους, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κοινωνικούς φορείς κ.α.)
 • Παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες στις παραπάνω δομές

Οι θέσεις του Σωματείου μας όσον αφορά τους Νέους, τις Δομές για Νέους, καθώς και για την Επαγγελματική Αναγνώριση και τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Συμβούλων Νέων είναι οι εξής:

 1. Νέοι

1.1 Θεσμική κατοχύρωση της νεότητας ως ευάλωτης κοινωνικής ομάδας που χρήζει ιδιαίτερης κρατικής προστασίας και μέριμνας.

1.2 Διαμόρφωση ενός διακριτού νομικού πλαισίου με τη μορφή Χάρτας Δικαιωμάτων των Νέων, στην οποία θα κωδικοποιείται η ήδη υπάρχουσα νομοθεσία ενώ παράλληλα θα προωθείται η επίλυση ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν κατά την εφαρμογή της ή λόγω νέων κοινωνικών συνθηκών.

1.3 Χρηματοδότηση έρευνας στον τομέα της Νεολαίας

1.4 Αναγνώριση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι νέοι μέσα από διαδικασίες μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης σε εθνικό επίπεδο.

1.5 Επανασχεδιασμός του επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α.  της συμβουλευτικής σπουδών στα σχολεία με την σύμπραξη σχολείων και ιδιωτικού τομέα

1.6  Ενημέρωση – με τη σύμπραξη του ΠΣΣΝ και φορέων της εκπαίδευσης – σε σχολεία, δομές μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πανεπιστήμια για τις ευκαιρίες συμμετοχής σε μαθησιακά προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης στο εξωτερικό μέσα από τη χρηματοδότηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

1.7 Δημιουργία προγράμματος εκπαιδευτικής κινητικότητας για νέους που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές (αγροτικές περιοχές, περιοχές κοντά σε σύνορα με άλλες χώρες, νησιά, κ.α) ώστε να έχουν περισσότερες μαθησιακές ευκαιρίες. (παράδειγμα: Πρόγραμμα “Πρόσβαση στο κοντινότερο Κέντρο Νέων”, Πρόγραμμα: “Σαββατοκύριακο στην Πόλη” κ.α.)

1.8 Υιοθέτηση οδηγίας δωρεάν συμμετοχής σε δραστηριότητες διεθνούς εργασίας με νέους των εργαζομένων Συμβούλων Νέων σε Δήμους, οργανώσεις νεολαίας και οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών  με νέους στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού.

1.9 Παροχή κινήτρων ώστε να συνδυαστούν οι τοπικές δομές νεολαίας με τη διεθνή εργασία με νέους.

 1. Δομές

2.1 Δημιουργία και στελέχωση δομών για την Νεολαία και κυρίως Κέντρα Νεότητας με τη σύμπραξη Δήμων με την Κοινωνία των Πολιτών. Τα κέντρα νεότητας οφείλουν να έχουν υπόσταση ώστε να δύνανται να προβούν σε μακροχρόνιο σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο.

2.2 Δημιουργία θεσμικού πλαισίου (ορισμός, σύσταση, πλαίσιο λειτουργίας, χρηματοδοτικοί πόροι και ενδεχόμενη προτεραιότητα σε χρηματοδοτικά εργαλεία) για τις οργανώσεις Νεολαίας και τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που εργάζονται με νέους.

2.3 Δημιουργία κινητών μονάδων (mobile youth unit) με στόχευση ομάδες νέων στις πόλεις  (εργασία με νέους στο δρόμο, με απομονωμένους νέους με νέους με λιγότερες ευκαιρίες) καθώς και σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν δομές νεολαίας. Αξιοποίηση των διαθέσιμων υλικών και άυλων πόρων (π.χ. δημόσιοι χώροι) ώστε να θεσμοθετηθεί και να διευκολυνθεί η αποκεντρωμένη δραστηριοποίηση Συμβούλων Νέων σε χωριά και πόλεις όπου δεν υπάρχουν δομές νεολαίας.

2.4 Χρηματοδότηση των οργανώσεων νεολαίας και των λοιπών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που ασχολούνται με προγράμματα κινητικότητας των νέων στο εξωτερικό με κύριο κριτήριον τον αριθμό των νέων με λιγότερες ευκαιρίες, που συμμετέχουν σε συγκεκριμένα προγράμματα (πχ EEY) και της αξιολόγησης που λαμβάνουν από τους συμμετέχοντες. Υιοθέτηση οδηγίας για την συμμετοχή των νέων με λιγότερες ευκαιρίες (με συγκεκριμένα κριτήρια προσδιορισμού της ιδιότητας) χωρίς κόστος για τον/την νέο/α.

2.5 Δημιουργία εθνικού χρηματοδοτικού προγράμματος για τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που εργάζονται με νέους και απασχολούν Συμβούλους Νέων, το οποίο θα αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

2.6 Διοργάνωση σειράς εκπαιδευτικών δράσεων προς Δήμους και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών που θα εμπλακούν στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την νεολαία και μεταφορά τεχνογνωσίας από τους φορείς με επαρκή εμπειρία στον τομέα της Νεολαίας προς τις νέες δομές που θα δημιουργηθούν

2.7 Διοργάνωση ετήσιου συνεδρίου με την συμμετοχή νέων, επιστημόνων και συμβούλων νέων. Το συνέδριο θα μπρούσε συνδιοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία και το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων.  Στο πλαίσιο του συνεδρίου δύνανται να συμμετάσχουν και προσκεκλημένοι από χώρες της Ε.Ε. καθώς και των γειτονικών προς την Ελλάδα χωρών.

2.8 Φορολογική απαλλαγή για συλλόγους και οργανώσεις νεολαίας που αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται στο πεδίο της εργασίας με νέους και έχουν πραγματική έδρα και αποδεδειγμένη δράση σε απομακρυσμένες περιοχές.

 1. Επαγγελματική Αναγνώριση και Επαγγελματικά Δικαιώματα Συμβούλου Νέων

3.1 Βασική θέση του Σωματείου είναι η επίσημη αναγνώριση και πιστοποίηση του επαγγέλματος του Συμβούλου Νέων στην Ελλάδα και η θεσμοθετημένη υποχρέωση της πολιτείας να καταρτίζει εθνική στρατηγική για την νεολαία.

3.2 Αναγνώριση των ήδη υπαρχόντων Συμβούλων Νέων μέσω διαδικασίας πιστοποίησης της εμπειρίας και αναγνώρισης των προσόντων τους. Για την αναγνώριση λαμβάνεται μεταξύ υπ’ όψη μεταξύ άλλων η συμμετοχή – με τη μορφή μαθησιακών μονάδων – σε καταρτίσεις των κέντρων πόρων γνώσης για τη νεολαία SALTO (δομές της Ε.Ε.), του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων φορέων που ασχολούνται με τη νεολαία.

3.3 Η δημιουργία “εκπαιδευτικών διαδρομών” για τους νέους Συμβούλους Νέων, αναγνωρίζοντας (κατάλληλα για το επάγγελμα) προσόντα που αποκτώνται στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με την κατάρτιση που αποκτάται εντός του πεδίου της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης και παράλληλα με την εργασιακή ή/και εθελοντική  εμπειρίας στον τομέα της νεολαίας.

3.4 Υιοθέτηση του Competence Model for Youth Workers του SALTO για την Κατάρτιση και τη Συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Κατάρτισης (European Training Strategy), ως βασικού εργαλείου αναφοράς και υιοθέτηση αντίστοιχου εργαλείου για την εργασία με νέους σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

3.5 Ενίσχυση της μαθησιακής κινητικότητας Συμβούλων Νέων μακράς διάρκειας (απόκτηση εμπειρίας στο εξωτερικό-μεταφορά τεχνογνωσίας – ανταλλαγές καλών πρακτικών).

3.6 Δημιουργία κώδικα δεοντολογίας και επαγγελματικής ηθική για όλους όσους εργάζονται με νέους, ιδίως για την περίπτωση των ανηλίκων.

3.7 Υποχρέωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να διατηρούν τμήμα αρμόδιο (κατά προτίμηση αυτοτελές) για τη νεολαία με πρόβλεψη απασχόλησης τουλάχιστον ενός συμβούλου νέων ανά 200 νέους. Παρόμοια υποχρέωση να προβλέπεται και για όσους φορείς της ΚτΠ αναγνωρίζονται ως φορείς νεολαίας ή ως φορείς που εργάζονται με νέους.

3.9 Δημιουργία θέσεων εργασίας Συμβούλων Νέων σε δομές της εκπαίδευσης όπως οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κλπ ή αν αυτό δεν είναι δυνατό λόγω κόστους, ενίσχυση των συμπράξεων της ΚτΠ με σχολεία ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες ενισχυτικές υπηρεσίες προς τους νέους.

3.10 Χρηματοδότηση προγράμματος απόκτησης εμπειρίας Συμβούλων Νέων σε δομές Νεολαίας ανάλογα με την εκπαιδευτική διαδρομή που έχουν ακολουθήσει.