Ο Σύμβουλος Νέων

Youth Worker – Σύμβουλος Νέων

Ορισμός:

Ο youth worker είναι το άτομο το οποίο εργάζεται με και για τους νέους προκειμένου να υποστηρίξει την προσωπική, κοινωνική και εκπαιδευτική τους ανάπτυξη και τους ενεργοποιεί ώστε να αποκτήσουν φωνή, επιρροή και θέση στην κοινωνία μεταβαίνοντας από την εφηβεία στη “ανεξαρτησία”.

Περιγραφή Επαγγέλματος:

Ο Σύμβουλος νέων σχεδιάζει, υλοποιεί και  αξιολογεί εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία:

α) Σκοπό έχουν να υποστηρίξουν και να εμπλουτίσουν την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των νέων μέσα απο την εθελοντική τους συμμετοχή και συνεισφορά,

β) είναι συμπληρωματικά στην τυπική, ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων,

γ) υλοποιούνται – κατά κύριο λόγο – από εθελοντικές οργανώσεις συμβουλευτικής/εργασίας με νέους.

Παράλληλα, ολοένα και περισσότερο, ο Σύμβουλος Νέων συνδράμει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση πολιτικών για τη νεολαία, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαικό επίπεδο ενώ η γενικότερη συνεισφορά του στη ζωή των νέων, ενισχύει τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

Συνθήκες Εργασίας:

Για την αποτελεσματική υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ο Σύμβουλος Νέων θα πρέπει να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον, το οποίο:

α) Εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωσή του,

β) “Αγκαλιάζει” τους νέους, είτε ως άμεση είτε ως έμμεση ομάδα ενδιαφέροντος

γ) Είναι εξωστρεφές, αναζητεί και ενσωματώνει καλές πρακτικές

δ) Εμπλουτίζεται από την τοπική κοινωνία, είτε μέσω της αναγνώρισης του έργου είτε με συνεισφορά

ε) Είναι ανεξάρτητο από πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:

 • Υποστήριξη, καθοδήγηση,
 • Πρόταση πολιτικών για τους νέους σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, αντίληψη διεθνών παραδειγμάτων (ανταλλαγή καλών πρακτικών),
 • Χρόνια/συνεχής αλληλεπίδραση με τους νέους,
 • Εμπνευστής, διαμορφωτής προσωπικότητας, εφαρμόζει μη τυπική μάθηση, εφαρμόζει τις πολιτικές για τη νεολαία, να είναι ενεργός στην κοινωνία και να ενεργοποιεί τους νέους,
 • Δουλεύει με και για τους νέους.
 • Ολιστική δράση: εμπλοκή σε διάφορους τομείς της νεολαίας, όχι μόνο εκπαιδευτικό τομέα αλλά και διαχειριστικό/συντονιστικό.

Σπουδές:

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν σπουδές για τον Σύμβουλο Νέων. Οι υπάρχοντες Σύμβουλοι Νέων έχουν εκπαιδευτεί μέσω σεμιναρίων στο εξωτερικό ή/και έχουν παραπλήσιο αντικείμενο και έχουν εξειδικευτεί στον τομέα της νεολαίας.

Είναι επιτακτική η ανάγκη να δημιουργηθεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο για το επάγγελμα του Συμβούλου Νέων και να δημιουργηθεί πανεπιστημιακό τμήμα ώστε οι Σύμβουλοι Νέων στο μέλλον να αποκτήσουν επιστημονικό υπόβαθρο και να συμβάλουν στην βελτίωση της εργασίας με νέους.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Στην Ελλάδα το επάγγελμα δεν είναι αναγνωρισμένο και οι Σύμβουλοι Νέων εργάζονται σε ιδιωτικές δομές νεότητας, χωρίς συγκεκριμένο πλαίσιο εργασιακών δικαιωμάτων.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:

Ένας Σύμβουλος Νέων εργάζεται:

 • Σε δομές Νεότητας του δημοσίου τομέα (Κέντρα Νέων, Κέντρα Πληροφόρησης Νέων, Υποστηρικτικές δομές για Σχολεία-Ιδρύματα, Εθνικές Αρχές, Τομείς χάραξης στρατηγικής για την νεολαία, Υπουργεία Κοινωνικούς φορείς κ.α.)
 • Σε δομές Νεότητας του ιδιωτικού τομέα (Οργανώσεις Νεολαίας, ΜΚΟ, Συλλόγους, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολεία, Κοινωνικούς φορείς)
 • Παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες στις παραπάνω δομές

Οι θέσεις του Σωματείου μας όσον αφορά τους Νέους, τις Δομές για Νέους, καθώς και για την Επαγγελματική Αναγνώριση και τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Συμβούλων Νέων είναι οι εξής:

 1. Νέοι

1.1 Θεσμική κατοχύρωση της νεότητας ως ευάλωτης κοινωνικής ομάδας που χρήζει ιδιαίτερης κρατικής προστασίας και μέριμνας και ηλικιακή οριοθέτηση της νεότητας

1.2 Ψήφιση νομικού πλαισίου με τη μορφή Χάρτας Δικαιωμάτων των Νέων και στην οποία θα κωδικοποιείται η ήδη υπάρχουσα νομοθεσία ενώ παράλληλα θα προωθεί την επίλυση ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν κατά την εφαρμογή της ή λόγω νέων κοινωνικών συνθηκών.

1.3 Χρηματοδότηση έρευνας στον τομέα της Νεολαίας

1.4 Αναγνώριση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι νέοι μέσα από διαδικασίες μη τυπικής/άτυπης μάθησης σε εθνικό επίπεδο

1.5 Επανασχεδιασμός του επαγγελματικού προσανατολισμού κα  της συμβουλευτικής σπουδών στα σχολεία με την σύμπραξη σχολείων και ιδιωτικού τομέα

1.6  Ενημέρωση – με τη σύμπραξη του σωματείου και φορέων της εκπαίδευσης – σε σχολεία και πανεπιστήμια για τις ευκαιρίες συμμετοχής σε μαθησιακά προγράμματα μη τυπικής μάθησης στο εξωτερικό με την χρήση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

1.7 Δημιουργία προγράμματος εκπαιδευτικής κινητικότητας για νέους που διαμένουν σε χωριά και πολύ μικρές πόλεις, ώστε να έχουν περισσότερες μαθησιακές ευκαιρίες. (παράδειγμα: Πρόγραμμα “Πρόσβαση στο κοντινότερο Κέντρο Νέων”, Πρόγραμμα: “Σαββατοκύριακο στην Πόλη” κ.α.)

1.8 Υιοθέτηση οδηγίας δωρεάν συμμετοχής σε δραστηριότητες διεθνούς εργασίας με νέους των εργαζομένων Συμβούλων Νέων σε Δήμους, οργανώσεις νεολαίας και οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών  με νέους στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού.

1.9 Παροχή κινήτρων ώστε να συνδυαστούν οι τοπικές δομές νεολαίας με τη διεθνή εργασία με νέους.

 1. Δομές

2.1 Δημιουργία και στελέχωση δομών για την Νεολαία και κυρίως Κέντρα Νεότητας με τη σύμπραξη Δήμων με την Κοινωνία των Πολιτών. Τα κέντρα νεότητας οφείλουν να έχουν υπόσταση ώστε να δύνανται να προβούν σε μακροχρόνιο σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο.

2.2 Δημιουργία νομικού πλαισίου (ορισμός, σύσταση, πλαίσιο λειτουργίας, χρηματοδοτικοί πόροι και ενδεχόμενη προτεραιότητα σε χρηματοδοτικά εργαλεία) για τις οργανώσεις Νεολαίας και τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που εργάζονται με νέους.

2.3 Δημιουργία κινητών μονάδων (mobile youth unit) με στόχευση ομάδες νέων στις πόλεις  (εργασία με νέους στο δρόμο, με απομονωμένους νέους καθώς και με βίαια ριζοσπαστικοποιημένους νέους) καθώς και στα χωριά και τις μικρές πόλεις όπου δεν υπάρχουν δομές νεολαίας. Αξιοποίηση των διαθέσιμων υλικών και άυλων πόρων (π.χ. δημόσιοι χώροι) ώστε να θεσμοθετηθεί και να διευκολυνθεί η αποκεντρωμένη δραστηριοποίηση Συμβούλων Νέων σε χωριά και πόλεις όπου δεν υπάρχουν δομές νεολαίας

2.4 Χρηματοδότηση των οργανώσεων νεολαίας και των οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών που εργάζονται με κινητικότητα των νέων στο εξωτερικό αναλογικά με τον αριθμό νέων με λιγότερες ευκαιρίες, που συμμετέχουν σε συγκεκριμένα προγράμματα (πχ EEY) και της αξιολόγησης που λαμβάνουν από τους συμμετέχοντες και υιοθέτηση οδηγίας για την συμμετοχή των νέων με λιγότερες ευκαιρίες (με συγκεκριμένα κριτήρια προσδιορισμού της ιδιότητας) χωρίς κόστος για τον νέο.

2.5 Δημιουργία εθνικού χρηματοδοτικού προγράμματος για τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που εργάζονται με νέους και απασχολούν Συμβούλους Νέων, το οποίο θα αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης ή αντίστοιχου φορέα.

2.6 Διοργάνωση σειράς εκπαιδευτικών δράσεων προς Δήμους και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών που θα εμπλακούν στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την νεολαία και μεταφορά τεχνογνωσίας από τους φορείς με επαρκή εμπειρία στον τομέα της Νεολαίας προς τις νέες δομές που θα δημιουργηθούν

2.7 Διοργάνωση ετήσιου συνεδρίου με την συμμετοχή νέων, επιστημόνων και συμβούλων νέων. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία και το Σωματείο.  Στο πλαίσιο του συνεδρίου δύνανται να συμμετάσχουν και προσκεκλημένοι από χώρες της Ε.Ε. καθώς και των γειτονικών προς την Ελλάδα χωρών.

2.8 Φορολογική απαλλαγή για συλλόγους και οργανώσεις νεολαίας που αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται στο πεδίο της εργασίας με νέους και έχουν πραγματική έδρα σε απομακρυσμένες περιοχές.

 1. Επαγγελματική Αναγνώριση και Επαγγελματικά Δικαιώματα Συμβούλου Νέων

3.1 Βασική θέση του Σωματείου είναι η αναγνώριση του επαγγέλματος του Συμβούλου Νέων στην Ελλάδα και η θεσμοθετημένη υποχρέωση της πολιτείας να καταρτίζει εθνική στρατηγική για την νεολαία.

3.2 Αναγνώριση των ήδη υπαρχόντων Συμβούλων Νέων μέσω διαδικασίας πιστοποίησης της εμπειρίας και αναγνώρισης των προσόντων τους. Για την αναγνώριση λαμβάνεται υπ ‘όψη η συμμετοχή – με τη μορφή μαθησιακών μονάδων – σε καταρτίσεις των κέντρων πόρων γνώσης για τη νεολαία SALTO (δομές της Ε.Ε.), του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλους φορείς που ασχολούνται με τη νεολαία.

3.3 Η δημιουργία εκπαιδευτικών διαδρομών για τους νέους Συμβούλους Νέων, μέσω πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, τεχνικών σχολών και συνδυασμού εκπαίδευσης μέσω της μη τυπικής μάθησης και εργασιακής εμπειρίας.

3.4 Μελέτη πρακτικών άλλων χωρών μέσω ηλεκτρονικών εργαλείων όπως το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) της Ε.Ε.

3.5 Υιοθέτηση του Competence Model for Youth Workers του SALTO για την Κατάρτιση και τη Συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Κατάρτισης (European Training Strategy), ως βασικού εργαλείου αναφοράς και υιοθέτηση αντίστοιχου εργαλείου για την εργασία με νέους σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

3.6 Ενίσχυση της μαθησιακής κινητικότητας Συμβούλων Νέων μακράς διάρκειας (απόκτηση εμπειρίας στο εξωτερικό-μεταφορά τεχνογνωσίας – ανταλλαγές καλών πρακτικών).

3.7 Δημιουργία κώδικα δεοντολογίας και επαγγελματικής ηθική για όλους όσους εργάζονται με νέους

3.8 Υποχρέωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να διατηρούν τμήμα αρμόδιο (κατά προτίμηση αυτοτελές) για τη νέα γενιά με πρόβλεψη απασχόλησης τουλάχιστον ενός συμβούλου νέων ανά 200 νέους. Παρόμοια υποχρέωση εντάσσεται για όσους φορείς της ΚτΠ αναγνωρίζονται ως φορείς νεολαίας ή ως φορείς που εργάζονται με νέους.

3.9 Δημιουργία θέσεων εργασίας Συμβούλων Νέων στα Λύκεια ή σε δομές της εκπαίδευσης όπως οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κλπ ή αν αυτό δεν είναι δυνατό λόγω κόστους, ενίσχυση των συμπράξεων της ΚτΠ με σχολεία ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες ενισχυτικές υπηρεσίες προς τους νέους.

3.10 Χρηματοδότηση προγράμματος απόκτησης εμπειρίας Συμβούλων Νέων σε δομές Νεολαίας ανάλογα με την εκπαιδευτική διαδρομή που έχουν ακολουθήσει.