Το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων φορέας εκπροσώπησης και επικοινωνίας (National Contact) για τη “Διαδικασία της Βόννης” – “Bonn Process”

Το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων είναι πλέον επίσημα ο φορέας εκπροσώπησης και επικοινωνίας (National Contact) για τη “Διαδικασία της Βόννης” – “Bonn Process”

Η “Διαδικασία της Βόννης” είναι μια κοινή προσπάθεια να υλοποιηθεί η “Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την εργασία με/για την νεολαία”. Σχεδιασμένη για να ενισχύσει και να αναπτύξει περαιτέρω την εργασία για τη νεολαία σε όλη την Ευρώπη, η Διαδικασία της Βόννης θέλει να ευθυγραμμίσει τη δέσμευση των διαφόρων εμπλεκόμενων όσον αφορά την εργασία με/για νέους/εες.

Η Διαδικασία της Βόννης λαμβάνει χώρα σε όλα τα επίπεδα – τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό. Το εθνικό επίπεδο διαδραματίζει βασικό ρόλο ώστε να καταστεί δυνατή και επιτυχημένη η Διαδικασία της Βόννης και η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ατζέντας προς όφελος των νέων. Η τελική Διακήρυξη της 3ης Ευρωπαϊκής Συνέλευσης Εργασίας για τη Νεολαία καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικές διαδικασίες και να εφαρμόσουν τη Διαδικασία της Βόννης σύμφωνα με τις αντίστοιχες ανάγκες των χωρών, όπως για παράδειγμα με τον καθορισμό προτεραιοτήτων και στρατηγικών, τον σχεδιασμό μέτρων και την υλοποίηση δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς της εργασίας για και με τους νέους.

Το Πανελλήνιο Σωματείου Συμβούλων Νέων με την πολύ καλή παρουσία που έχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά από απουσία κάποιου επίσημου φορέα για την ανάληψη της θέσης του εκπροσώπου, είναι από τον Δεκέμβριο του 2022, ο φορέας επικοινωνίας για ότι αφορά τη “Διαδικασία της Βόννης” και θα συμμετέχει σε συναντήσεις και φόρουμ για τη την εφαρμογή πολιτικών νεολαίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και χάραξη νέων.

Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της “Διαδικασίας της Βόννης”: Bonn Process in my country

Διαβάστε περισσότερα για τη Διαδικασία της Βόννης: https://www.bonn-process.net/