ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023 των μελών του «Πανελλήνιου Σωματείου Συμβούλων Νέων»

 

Αθήνα, 16/03/2023
Αριθμ. Πρωτ.: 3

ΠΡΟΣΚΛΗΣH
Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
των Μελών του μη κερδοσκοπικού Σωματείου
με την επωνυμία «Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων»


που εδρεύει στην Αθήνα, Γραβιάς 9 – 13, ΤΚ: 106 78, ΑΦΜ 997021878, ΔΟΥ Α’ Αθηνών, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 433/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εκουσία Διαδικασία) και έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 31818 στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 22/08/2017.
Σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 12 του Καταστατικού του Σωματείου, καλούνται τα μέλη αυτού, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 και ώρα 18.00 διαδικτυακά προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Έναρξη εργασιών: 18.00

  • Εγγραφές / παρουσίες
  • Εκλογή προεδρεύοντος και γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
  • Έγκριση ετήσιου Απολογισμού Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή αυτού
  1. Απολογισμός πεπραγμένων (διοικητικός απολογισμός)
  2. Οικονομικός απολογισμός
  3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως
  • Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης
  • Έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού
  • Διάφορα θέματα

Όλα τα μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση θα
πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένα, για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, αυτή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Απριλίου, την ίδια ώρα, με τον ίδιο τρόπο (διαδικτυακά), και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη απαρτίας , η 2η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Απριλίου την ίδια ώρα, με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Όλγα Κυριακίδου Γρηγόριος Κυριακού