ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ /ΤΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΚΑ2

Το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  “The Future of Youth Work(ers)” κωδικός προγράμματος 2021-1-PT02-KA220-YOU-000029248,

προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, τη διενέργεια ερευνητικής εργασίας, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις ημερομηνίες που προσδιορίζονται στην παράγραφο Β’ της παρούσας Πρόσκλησης και καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του/της Ερευνητή/τριας, σύμφωνα με την παρακάτω πρόσκληση.

Κατεβάστε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 23Ιουνίου 2023

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία όσον αφορά την πρόσκληση.
youthworkgreece@gmail.com & info@youthwork.gr