ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ /ΤΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΚΑ2

Το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “European youth workers unite to empower youth and youth field–Youth worker is a lifestyle”

προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομo, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις ημερομηνίες που προσδιορίζονται στην παράγραφο Β’ της παρούσας Πρόσκλησης και καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του/της Ερευνητή/τριας, σύμφωνα με την παρακάτω πρόσκληση.

Κατεβάστε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων : Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία όσον αφορά την πρόσκληση.
info@youthwork.gr & projects@youthwork.gr