ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ /ΤΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΚΑ2

Το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  “The Future of Youth Work(ers)” κωδικός προγράμματος 2021-1-PT02-KA220-YOU-000029248, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο,Read More