Εγγραφή Νέου Μέλους

Αίτηση Νέου Μέλους – Δικαιολογητικά

*Παρακαλούμε πριν προχωρήσετε στην υποβολή αίτησης νέου μέλους να ενημερωθείτε σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων κάνοντας κλικ εδώ.

Δημοσιεύεται η Αίτηση Νέου Μέλους για τους ενδιαφερόμενους.

Αναλυτικά, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποστείλει τον ολοκληρωμένο φάκελό του ηλεκτρονικά στο youthworkgreece[at]gmail.com με θέμα “Αίτηση Εγγραφής Νέου Μέλους”.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Την Αίτηση Νέου Μέλους έγχρωμη και υπογεγραμμένη,
  • Δήλωση (που περιλαμβάνεται στο κυρίως σώμα της αίτησης) ότι το υποψήφιο μέλος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης,
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα,
  • Επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εμπειρία του υποψήφιου μέλους ως Συμβούλου Νέων (βεβαιώσεις εργοδοτών, αντίγραφο σύμβασης, βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων κλπ),
  • Έγγραφη και αιτολογημένη πρόταση από τουλάχιστον ένα (1) εν ενεργεία μέλος του Σωματείου, είτε με τη συμπερίληψη ενυπόγραφης δήλωσης στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας είτε με την αποστολή σχετικής δήλωσης με email από το εν ενενεργεία μέλος προς το Δ.Σ. του Σωματείου (youthworkgreece[at]gmail.com).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερώσει το υποψήφιο μέλος σχετικά με την έκβαση της αίτησής του εντός ενός μήνα από την υποβολή του πλήρους φακέλου. Σε περίπτωση θετικής έκβασης, το νέο μέλος θα κληθεί να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό εγγραφής (ύψους 10€) και την ετήσια συνδρομή (ύψους 15€), όπως προβλέπει το Καταστατικό.

Υπενθυμίζουμε πως όσον αφορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης νέου μέλους, το άρθρο 5 του Καταστατικού ορίζει:

“1. Μέλη του σωματείου εγγράφονται όσοι απασχολούνται στο τομέα της νεολαίας και1. Μέλη του σωματείου εγγράφονται όσοι απασχολούνται στο τομέα της νεολαίας καιπληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

– Εργασιακή εμπειρία (διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών ως εξαρτημένη εργασία ήελευθέριο επάγγελμα) στον τομέα της νεολαίας, ή/και- συστηματική εθελοντική απασχόληση στον τομέα της νεολαίας (διάρκειας τουλάχιστον2 ετών),

– O συνδυασμός των δύο παραπάνω κριτηρίων (συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 2ετών)

– και να έχει προταθεί εγγράφως και αιτιολογημένα από ένα (1) τουλάχιστον μέλος τουΣωματείου.

Για την εγγραφή μέλους του Σωματείου απαιτείται να υποβληθεί από τονενδιαφερόμενο:

α) έγγραφη ή ηλεκτρονική αίτηση, υπογεγραμμένη, προς το Διοικητικό Συμβούλιο τουΣωματείου, καθώς και δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντοςκαταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

β) Βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους,

γ) επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, σχετικά με την εμπειρία του ως σύμβουλος νέων(παράγραφος 1)

δ) το εκάστοτε ισχύον ποσό εγγραφής.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αποφασίσει για την αποδοχή ή τηναπόρριψη της αίτησης, στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την υποβολή της.

4. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ή, μέσα σε ένα μήνα από τηνυποβολή της, δεν γνωστοποιήσει την απόφαση του, για αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψηστον αιτούντα, αυτός έχει δικαίωμα να ζητήσει την εγγραφή του ως μέλος από την πρώτητακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει σχετικά με πλειοψηφία 3⁄4 των παρόντωνμελών της. Η αίτησή του υποβάλλεται προς συζήτηση στην Γενική Συνέλευση, μέσα σεπροθεσμία 15 ημερών από την γνωστοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ήαπό την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας του ενός (1) μηνός και το Διοικητικό Συμβούλιοοφείλει να τη συμπεριλάβει μεταξύ των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης.

5. Τα Μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

6. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουνεκπληρώσει τις προς το Σωματείο υποχρεώσεις τους.
7. Τακτικά μέλη: Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικόπρόσωπο, εφόσον έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, διαμένει μόνιμα και νομίμως στην Ελλάδα, πληροί το δικαίωμα εγγραφής, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και δενσυντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εγγραφής των παραγράφων 7 και 8, του άρθρου 8.Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται, σύμφωνα με την περιγραφόμενη στιςπαραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου διαδικασία.

8. Επίτιμα Μέλη:Επίτιμα Μέλη μπορούν να γίνουν, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., φυσικά πρόσωπα, πουτυγχάνουν ειδικής αναγνώρισης, για την εξαιρετική συμβολή τους στον τομέα της νεολαίας,έχουν διακριθεί για την κοινωνική και επιστημονική τους δράση και προσφορά ή/και με τιςειδικές επιστημονικές τους γνώσεις και την εμπειρία τους, μπορούν να συμβάλλουν στηδιαμόρφωση των θέσεων του Σωματείου και της πολιτικής του.Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της υποχρέωσης οικονομικής συνδρομής στο Σωματείο.

9. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα πληροφόρησης των εργασιών του Σωματείου καισυμμετοχής σ’ αυτές.

10. Τα μέλη του Σωματείου, κατά την εγγραφή τους, λαμβάνουν γνώση του παρόντοςκαταστατικού και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του.

11. Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα εγγραφήςστα μητρώα του Σωματείου.”